Vintage Nike Air Jordan "Jump Man" Tshirt / Large

£25.00 Sold Out

Item Details:

- Vintage Nike Air Jordan "Jump Man" Tshirt

- Size: Large

- Condition: Cool Vintage Look.

Share